Bezpečná manipulace s nebezpečnými látkami je jedním z nejdůležitějších úkolů, které se týkají ochrany zdraví zaměstnanců ve společnosti. Zaměstnanec má stanovenu celou řadu odpovědností. Zaměstnavatel musí stanovit potenciální nebezpečí používaných látek a také použitých pracovních procesů a podniknout příslušná bezpečnostní opatření na ochranu osob před zdravotními riziky a ochranu prostředí před poškozením příslušnými látkami.

Důležitou součástí bezpečnostních opatřené je správné skladování nebezpečných látek, pro které společnost SSI SCHÄFER poskytuje komplexní konzultační služby pro veškerou související problematiku. Přirozeně, že naše skladové systémy splňují nejnovější technologické standardy a proto jsou zabezpečeným modulem konceptu bezpečnosti ve vaší společnosti.

 • Zákony a předpisy (výňatek)
 • DIN EN 14470-1
 • Směrnice o provozní bezpečnosti
 • Technický předpis o hořlavých kapalinách
 • Německý zákon o ochraně vod
 • Třídy nebezpečnosti pro vodu
 • Směrnice pro ocelové vany
 • MDT

Standardně platí v celé Evropě pro
výrobu bezpečnostních skříní.

Primárním cílem je minimalizace rizika požáru ve spojení se skladováním hořlavých látek a ochrana obsahu skříní v případě požáru.

Německý zákon na ochranu zdraví a bezpečnost při práci (BetrSichV)

V platnosti je od roku 2003 a zahrnuje několik evropských směrnic integrovaných do německých zákonů, které se zaměřují na integrování několika stávajících předpisů s cílem vytvořit jedinou směrnici.

To vede k následujícímu zákonu: Směrnice pro skladování a plnění hořlavých kapalin (VbF) již není platná. Technické předpisy platí do doby nahrazení novými předpisy, nové dělení tříd nebezpečnosti, nevyžaduje se povinnost zpřístupnění, vyhodnocení rizik má vyšší prioritu, zvyšuje se odpovědnost vlastníka společnosti (odpovědnost za rizika).

Technický předpis o hořlavých kapalinách (TRbF) 20

Řídí bezpečné používání hořlavých kapalin. Dodatek L, část 1.1 definuje bezpečné skříně a také specializované zařízení:

... používají se pro skladování hořlavých kapalin v uzavřených nádobách.

Německý zákon o ochraně vod

Nádoby, ve kterých musí být zabezpečeny hořlavé látky nebo látky nebezpečné pro vodu před únikem pomocí odkapových van pro ochranu povrchových vod.

Nebezpečné látky jsou rozděleny do 3 tříd nebezpečnosti pro vodu:

 1. Menší nebezpečí pro vodu

 2. Nebezpečí pro vodu

 3. Závažné nebezpečí pro vodu

Stawa-R

Odkapové vany zhotovené zoceli musí být zkonstruovány a testovány v souladu s technickými předpisy směrnice pro ocelové vany (Stawa-R).

Předchozí typový schvalovací test je nahrazen prohlášením výrobce o shodě (MDT).

Prohlášení výrobce o shodě po testování.

Beispiele der Gefahrenklassen
Příklady tříd nebezpečnosti

Článek 3, odstavec 3 německého zákona o nebezpečných látkách

Definuje nepřípustné metody skladování, pokud jsou nebezpečné látky udržovány na pracovišti déle než 24 hodin v nechráněném stavu.

Definition Flammpunkt

Definice teploty vznícení (FP)
Teplota vznícení je teplota (při normálním tlaku), při které páry rozpouštědla společně se vzduchem mohou být zažehnuty při kontaktu se zdrojem zažehnutí.

Informace a poradenství
Informace a poradenství

Pro více informací volejte:

+420 312 662 594

Rádi Vám pomůžeme

...nebo nám můžete poslat E-mail

Select country

Close